اینجا محلی برای نوشته های من هست.
هویت فعلی من حقیقی نیست و دوست دارم هویت واقعی خودم نامشخص باشه.
چرا؟ خوب معلومه، ترس از برچسب خوردن، مورد قضاوت قرار گرفتن، خودسانسوری و ... .
هدفم فقط نوشتنه؛ بر اساس مطالعات و افکار خودم. این نوشته ها در واقع بخشی از مسیر خودشناسی خودم هست، اینکه چه کارهای کرده ، چه احساسی داشته ام و یک زمانی به چه چیزهایی فکر می کرده ام.
 

بر عندلیب عاشق گر بشکنی قفس را

از ذوق اندرونش پروای در نباشد

تو مست خواب نوشین تا بامداد و بر من

شب‌ها رود که گویی هرگز سحر نباشد