دوش چه خورده‌ای دلا؟ راست بگو؛ نهان مکن

چون خمُشانِ بی‌گنه روی بر آسمان مکن