فکر می کنم که نیاز دارم یکم نسبت اتفاقایی که واسم می افته بی تفاوت تر باشم و اینقدر بهشون حساس نباشم.

فکر می کنم زیادی دارم روی بعضی چیزها زوم می کنم.