دلم میگه وقتشه این منزل رو هم ترک کنم... یه نام مناسب هم اجاره کردم.