بالاخره همت کرده و آزمایش رفتم.

با این اعداد که بالا هست، من الان خوبم ؟؟