میخواستم یه نقاشی بکشم یادم اومد خیلی وقته مدادم رو گم کردم