گویا پتانسیل بالایی در منظور دار حرف زدن و متلک های ریز و کالیبره انداختن دارم!
خدا نکنه از کسی آتو داشته باشم. و روی اعصابم باشه.