مطالب بهزاد مرادی اینجا خونده شود.
و این مطلب داوود تراب زاده