می خوام یک مدتی روی مودت تمرکز کنم، یعنی با اینکه دوست ندارم اما وانمود کنم که دوست دارم، فیلم بازی کنم و اداشو در بیارم.
باشد تا کم کم قلبم هم به سمتش متمایل شود.
ان شالله