باید سعی کنم بیشتر به پاداش فکر کنم. هر بار سعی کنم پاداشی که با تصور کردنش بهم حس خوبی میده رو با چیزی که درپیش رو دارم جایگزین کنم و به همون حس خوب برسم اما از یه نوع دیگه.

فقط باید به پاداش فکر کرد.