آقاجان وقتی بهتون میگن مورد مناسب معرفی کنید قرار نیست هر کسی که میشناسید رو همینطوری معرفی کنید!

مورد دادن حضرت مادر رفته میگه از در داخل نمیومد ! چه وضعشه خب، حداقل یکم خودتون از ابتداییات دو طرف بپرسید بعد به هم معرفی کنید!