توی جوونی رباط زانوم رو از دست دادم هیچی نگفتم، توی پیری مچ دستش ساییدگی بهم زده گریه می کنه :/