چقدر این روزا شیراز خوب شده، خیابونا و خط واحد خلوت.... نسیم خوش بوی بهار نارنج... صدای پرستو ها.... فقط حیف که باید تنهایی لذت ببری.