رفته گفته، هاهاها... فردای اون روز هر چهارتاشون اومدن از من معذرت خواهی کردن :|
یعنی بعضی ها هرچقدر بیشتر بهشون احترام بذاری فقط لجن درونشون بیشتر تولید میشه. مصداق همون آیه قرآن که با این آیات بر کفر بعضی ها افزوده میشه و به ایمان بعضی دیگر هم افزوده!
تسلیمم