دویدن رو از امشب شروع کردم، تنهایی.

برنامه گوشی رو تنظیم کردم برا سه کیلومتر دویدن، اما دو کیلومتر که شد دیدن ریه هام به سرفه افتادن و بهتر دیدم که بیخیال بشم فشار بیشتر رو.

ببینم میتونم فردا کامبوجا هم گیر بیارم یا نه، بلکه بشه از شر این اضافه وزن و چربی کبد خلاص شد.