خب... ما هم تا ساعاتی دیگر راهی زیارت اربعین هستیم.

ان شالله که امسال شیطان نا امید باشد و ما امیدوار به لطف و توانایی حسین در تحول قلبمان