با مدیر شرکت جدید برای اربعین صحبت کردیم و گفت که خیلی توی فشاریم و برامون مقدور نیست که بتونیم اجازه بدیم این مدت رو برید !

اون از مشهد، اینم از اربعین... کلا امسال رزق ما نیست انگار هیچی. همه چیز واسه آدم خوباس.

ماها فقط باید مثل خر کار کنیم و فکر یک قرون دوزار آیندمون باشیم. چاره ای نیست، نمی تونم صرفا واسه اربعین بزنم زیر همه چیز باز بیکار بشینم توی خونه.

همه انگیزم رو از دست دادم، امیدم نابود شد.