شاکی ام ، همصحبت من کجاست؟

با تو ام خدای زلفا و‌ جویبر.
شدیدا حس یتیمی دارم، مشکل از منه یا واقعیت همینه و من در اشتباه هستم ؟