فرصتی بود تا بار دیگه فیلم Troy رو ببینم، این نقل قول در فیلم خیلی عالیه!

If they ever tell my story, let them say that I walked with giants. Men rise and fall like the winter wheat, but these names will never die. Let them say I lived in the time of Hector, tamer of horses. Let them say I lived in the time of Achilles.

 

.اگه هیچ وقت کسی داستان منو نگفت
...حداقل بگن

.در کنار بزرگان بودم...

...مردان می آیند و می روند

.ولی نامها هرگز نمی میرند...

...بذار بگن من در زمان هکتور

.رام کننده ی اسبها بودم...

...بذار بگن

.من در زمان آشیل زندگی کردم...