نخیر، انگار اختلال خواب داریم ! گوشیم روی افق تهران مونده بود منم حواسم نبود، همینطور که از سر شب تا الان به سقف خیره بودم پاشدم نماز خوندم و برادرم گفت که اذان نگفته هنوز، یهو فهمیدم مشکل کجا بوده.

امشب تا صبح خوابم نبرد اصلا :( مرا چه شده است ای پروردگار عالم !