طبقه پایین خونمون تعمیرات داریم، به لطف وجود بنده از کارگر هم بی نیاز شدند!
یه دستور توی npm اجرا می کنم و یه فرقون ماسه درست می کنم.
کمرم روی صندلی پهنا میشه موقع بیل زدن دولا.
خلاصه همه ستون فقرات و کمر و استخوان های مچ دست کالیبره شدند.
البته خوشحالیم که تونستیم حضرت دوست رو در انتخاب سرامیک دلخواه خودمون متقاعد کنیم و مکر خود را از طریق حضرت مادر وارد کنیم.