تا پریشب خرک خویش لنگان به مقصد رساندیم؛ اما دیشب دیگه نشد.

مقاومت ادامه دارد...