رفتیم صد مرتبه ذکر "أسئل الله من فضله"، تا ختم 14000، که توی نرم افزار باب نعیم گذاشته بودند به نیت ....