خب، راهکار اینه...

اگر می خوای یک کتاب بنویسی، هر روز فقط 200 کلمه بنویس.

Don’t aim for perfection. Don’t judge your work. Just write.

و به قول ارنست همینگوی، "مست بنویس، هوشیار ویرایش کن".

و این طرز فکر رو واسه همه چیز به کار ببر.

باشد تا رستگار شویم :|