آیا شما رویاندید یا ما ؟!
توی دنیا ما فقط می کاریم، دانه یا سعی. و نتیجه با خداست. اونه که می رویانه بذر سعی رو، نتیجه هر چه شد ما نباید خود رو از محرومان بدونیم و به سخنان بیهوده روی بیاوریم که از رزق خود محروم شدیم و ضرر کردیم.
سعی انسان مشکور خواهد بود اگر برای خدا باشه.
مسئولیت سعی ای که برای خدا باشه با خداست. خدایی که اندازه گیری و هدایت می کنه.
آروم باش انسان !