جالبه که ضمیرهاى مونث در قرآن همه به کلمه (ارض ) برمى گردد.

جالبه که می گن Mother of earth، یعنی مادر زمین.

جالبه که در قرآن علت وجود حیات در زمین آبی هست که از آسمان به زمین نازل شده.

جالبه که از هر چیزی جفت آفریده شده.