این جایگاه های موقتی دنیا بیانگر وجود تو نیستند.
نباید گذاشت که فریب جایگاهمون رو بخوریم، خوب یا بد هر کسی برای جایگاهی خلق شده.
مهم فقط اینه که همون جایی که هستی خوب باشی.
وقتی از بالا نگاه میکنی میبینی که هیچکس صاحب جایگاهی نیست. هر کسی طبق تقدیری جایی هست و چیزی هست.
اما هیچکدوم اصالت ندارند.
اصالت فقط با ارزش افزوده ای هست که ما با داشته هامون بوجود میاریم نه اونایی که خرجشون میکنیم!