کسی که فکر می کنی دوستش داری متعلق به همونی هست که سرش رو روی شونه هاش میزاره و گریه می کنه؛

حواست باشه.