نه پتک اصالت داره، و نه کسی که پتک رو میکوبه و نه آتیش.

هدف فقط تویی و تاثیری که تو باید بپذیری، حالا به هر روش ممکن!

نه از آهنگر دلگیر شو، نه از پُتک آهنی! فقط هر ضربه رو به جان و دل نوش جون کن و محکمتر شو؛ اونها رو به خاطر نسپار، تو برای هدفی در حال زجر داده شدن هستی.

حتی به لحظات خوش بودن در آب سرد هم دلبسته نشو، فقط سرد شو و آماده گرما و ضربه های شدیدتر.

وقتی که کار آهنگر تموم شد، اونوقت میتونی استراحت کنی. چون دیگه هیچی نمیتونه تورو بشکونه یا حتی خم کنه.

تویی که خرد می کنی و همه در برابرت تعظیم می کنند، و هیچکس دردهای تورو به یاد نخواهد آورد! حتی خودت.