کسی که بنده نباشه، یه ذره از حق رو بفهمه کل حق رو گردن میزنه.