صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد                            بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد

ای کبک خوش خرام کجا می روی! بایست      غره مشو که گربه ی زاهد نماز کرد...